ડો. ભરત પટેલના સંગ્રહ માંથી

ધીરા ધીરા દૂર ….                                                         સૂની  સમંદર પળે મળજે

                       

 

ઘર છે સામે તીર                                                         સહજ  સાંભરે એક બાળા
                         

 

અડધા કમાડ અમે…                                                  જીવતરને કોડથી વલોવીને જોયું
                       

 

સાવ સામે આવી ઉભા હો ..                                          હજુ પ્રભાતી સ્વર ઉઘડતાં
                       

 

બત્તી કરું ને જેમ                                                       લાલી મેરે લાલ કી  ….
                      

 

મને અધવચ્ચે …..                                                   મેરે પિયા મૈં કશું
                      

 

સુખતો એવું લાગતું …                                              સખી ગમતો ગુલાલ
                     

 

તું નહીં તો શું                                                          અરજ વિનવણી આજીજી
                       

 

એથી લાગે સારું સાજન                                         સમયની મુઠ્ઠી માંથી …
                   

Comments are closed.